Informace pro rodiče

Otázky a odpovědi pro rodiče

Sportovní oddíl Karate DOMINO – pokročilí je určen pro všechny chlapce a dívky, kteří vlastní technický stupeň vyspělosti v karate, mají aktivní zájem o toto sportovní odvětví a jsou připraveni se účastnit této pohybově náročné sportovní aktivity. Děti se zde postupně seznámí s etiketou karate, japonským názvoslovím vyučovaných technik, budou rozvíjet své pohybové a silové dovednosti, učit se a zdokonalovat v technikách sportovního karate. Základní výukovou osnovou oddílu karate DOMINO je nácvik bojových technik, postojů a kata dle zkušebního řádu Českého svazu karate s ohledem na jednotlivé stupně technické vyspělosti cvičenců, který bude doplňován cviky na rozvíjení kloubní pohyblivosti – Suzukiho strečink, posilovacími cviky a úpolovými hrami pro děti. Bojový zápas – kumite bude u dětí rozvíjen postupně, a to formou řízených technik na místě, později v pohybu.

Sportovní oddíl Karate DOMINO – začátečníci je určen pro všechny chlapce a dívky ve věku od 10 let (od 5. třídy). Jeho cílem je seznámit děti zábavnou formou se základy karate, sebeobrany, obrannými technikami a zákonnými normami upravujícími tuto oblast společenského života. Činnost kroužku je zaměřena na zvýšení jejich fyzické připravenosti, pohyblivosti, psychické odolnosti a praktické řešení zátěžových situací, se kterými se mohou ve škole i doma setkat (např. šikana ve škole, oběť trestné činnosti apod.).  Kroužek je vhodný pro děti, které se s těmito sociálně-patologickými jevy v minulosti již setkaly nebo na jejich případné řešení chtějí být do budoucna připraveny.

Na konci tréninkové sezóny, před letními prázdninami, proběhnou u dětí, které budou členy sportovního oddílu Karate DOMINO a budou mít řádně zaplaceny členské příspěvky Českého svazu Karate (doplatek + 300,- Kč/rok), zkoušky na získání vyššího stupně technické vyspělosti v karate (doplatek + 200,- Kč/zkoušku) pod dohledem příslušného zkušebního komisaře, na které se budeme pilně v průběhu roku připravovat. V roce 2016/2017 takto např. získalo vyšší stupeň technické vyspělosti v karate (barevný pásek) celkem 14 členů oddílu a v roce 2017/2018 celkem 13 členů oddílu. V roce 2022 dokonce 3 členové našeho oddílu získali po náročné sportovní přípravě 3. kyu – tmavě fialový pás. V roce 2023 naše svěřenkyně Bára Středová získala 3. kyu – světle hnědý pás.

Jak a kde se přihlásit ?:

Stanoveným způsobem dle návodu DDM Domino Hronov – odkaz – zde

Kolik to všechno bude stát?:

Karate DOMINO – pro pokročilé: Základní členský poplatek hrazený Domu dětí a mládeže Domino Hronov je 900,- Kč za 1 dítě a jeden školní rok. Za shora uvedené finanční prostředky 900,- Kč/ školní rok tedy Vaše dítě cvičí, jedenkrát týdně v tělocvičně ZŠ Hronov. Kdo chce páskovat za účasti zkušebního komisaře, musí v průběhu roku zaplatit roční členský poplatek Českému svazu Karate ve výši + 300,- Kč, a to prostřednictvím předsedy oddílu. Děti které nemají uhrazený členský příspěvek Českému svazu karate, nepáskují na vyšší stupeň technické vyspělosti v karate a nezávodí. Kdo má zaplacený členský příspěvek Českému svazu karate a bude chtít páskovat, případně závodit, musí se prokazovat „Průkazem karate“, který je podkladem pro udělení stupně technické vyspělosti (barevného pásku). Jeho cena v roce 2017/2018 byla + 115,- Kč a je třeba jej opatřit fotografií dítěte. Kdo nemá průkaz karate nepáskuje, nezávodí. Kdo má zaplacený členský příspěvek Českému svazu karate a vlastní průkaz karate a bude chtít páskovat či závodit musí mít rovněž platnou lékařskou prohlídku, ne starší než 1 rok. Tato oblast potvrzování zdravotní způsobilosti dítěte se neustále vyvíjí, někdy stačí k páskování čestné prohlášení rodiče, někdy základní prohlídka dětské lékařky za 100,- Kč. Pokud to některý dětský lékař opravdu „prožívá“, tak Vás pošle s dítětem ke sportovnímu lékaři, kde za prohlídku zaplatíte logicky více. Lékaři je třeba při vyšetření sdělit, že se jedná o sportovní karate a ne plně kontaktní bojový sport. Kdo nemá platnou lékařskou prohlídku nezávodí, může však navštěvovat tréninky našeho oddílu. Počátkem roku 2024 je třeba uhradit nový členský příspěvek Českému svazu Karate na kalendářní rok 2024 ve výši + 300,- Kč za každé dítě. Tuto částku hradí děti prostřednictvím předsedy oddílu, který jí převede na peněžní účet Českého svazu Karate. Kdo nezaplatí nepáskuje, nezávodí. V průběhu první poloviny roku 2024 proběhnou každoročně ve Hronově oddílové zkoušky na zvýšení technického stupně v karate za účasti zkušebního komisaře Českého svazu karate, na které se budou žáci v průběhu roku poctivě připravovat. Tyto zkoušky je třeba dle ekonomické směrnice Českého svazu karate samozřejmě uhradit. Čím více žáků páskuje, tím menší je cena zkoušek, průměrně to vychází cca + 200,- Kč na žáka. Je třeba uhradit jízdné zkušebnímu komisaři, odměnu za zkoušky, poplatek za zvýšení technického stupně atd. Kdo nezaplatí, nepáskuje. V případě, že žák uspěje u zkoušek získá doživotní právo nosit příslušný stupeň technické vyspělosti žáka v karate. Každý barevný obi (pásek) stojí v prodejně cca + 200,- Kč. Tento pásek se nosí pouze ke karate-gi (kimonu), ve kterém se i trénuje. Karate-gi a obi  lze někdy sehnat v prodejnách s použitými oděvy za pár korun, nové stojí i okolo 1.000,- Kč. Při nástupu stojí žáci v pořadí dle výše technických stupňů vyspělosti, kdo nemá karate-gi stojí na konci řady. Pokud vlastní někdo karate-gi ještě před zkouškami, může jej nosit. V tomto případě stojí za žáky s vyššími stupni technické vyspělosti. V případě, že rodiče budou dítěti kupovat karate-gi či jiné sportovní doplňky je třeba se poradit např. s trenérem, neboť jiné karate-gi se používá na judo, jiné na taekwondo apod. Stejná situace je i s koupí chráničů.

Co s sebou ? 

Karate DOMINO – pro pokročilé: Vlastní trénink probíhá v tradičním oděvu karate-gi (kimonu) bílé barvy s obi (páskem) odpovídající získanému stupni technické vyspělosti žáka. Cvičenci, kteří nevlastní stupeň technické vyspělosti (obi) cvičí v teplákách a tričku nebo v karate-gi bez pásku např. s bílou šňůrkou v pase. Doporučujeme dále s sebou umělohmotnou láhev s pitím, případně ručník na otření potu.

Karate DOMINO – začátečníci: Doporučujeme sportovní oblečení a obuv.

Jaké konkrétní karate bude v oddíle trenéry vyučováno? Trenéři budou v oddíle vyučovat karate-do stylu shotokan ryu, jehož zakladatelem byl mistr Gichin Funakoshi. Jednotlivé techniky a kata jsou čerpány z vlastních sportovních zkušeností a dále z veřejně dostupných webových materiálů výuky pana Hirokazu Kanazawy a Českým svazem karate doporučených písemných a knižních publikací pana Masatoshi Nakayami a ing. Karla Strnada. Trenéři oddílu budou dále pravidelně absolvovat školení trenérů III. třídy karate pořádané Královéhradeckým svazem karate.

Za jak dlouho se děti naučí karate ? Karate je celoživotní cesta, která vás fyzicky i psychicky postupně a pozitivně formuje. Dle tvrzení některých japonských mistrů musíte každou techniku minimálně 10 000 x opakovat, aby jste si jí dostatečně osvojili a potom minimálně 2 x týdně pravidelně trénovat, aby jste si tyto získané schopnosti udrželi. Je však bohužel dnešní realitou, že spousta dětí nemá dostatek disciplíny a vytrvalosti, aby se tomuto sportu dlouhodobě věnovaly a tak mnohdy náročná trenérská práce přijde z dlouhodobého sportovního hlediska nazmar. 

Může vzniknout našemu dítěti při cvičení karate drobné zranění? Bohužel ano, tuto skutečnost nelze zcela nikdy vyloučit. Ve většině času děti cvičí údery a kopy, případně kata proti imaginárnímu soupeři a žádné nebezpečí zde nehrozí. V případě nácviku bunkai, což je výuka aplikací kata a řízeného kumite děti cvičí ve dvojicích, kdy předem vědí jaký úder či kop je ze strany protivníka veden a kam směřuje. Rovněž jsou seznámeny s tím, jak na tento útok reagovat. V tomto případě by teoreticky mohlo dojít, v případě neuposlechnutí pokynů trenéra, k drobné fyzické kolizi našich dítek. V každém případě však budeme dbát na maximální bezpečnost našich svěřenců.

Musí děti chodit na tréninky karate pravidelně? Ano. Každý pohyb v karate je standardizován a je třeba jej vykonávat přesně, pravidelně a dlouhodobě pod dohledem trenéra nebo jiného zkušeného karatéky. Teprve, až si žák plně osvojí tyto techniky, lze tuto činnost procvičovat samostatně.

Jak bude sestaven trénink karate? Na začátku tréninku bude klasická rozcvička a Suzukiho strečink za účelem zvýšení kloubní pohyblivosti. V průběhu hlavní části tréninkové jednotky budou děti seznamovány s jednotlivými technikami dle Zkušebního řádu Českého svazu karate a jejich technické vyspělosti, kdy tyto techniky a kata budou následně pilně procvičovány. Do závěrečné části tréninku budou zařazeny posilovací prvky, úpolové, případně míčové hry a na konec tréninku nácvik jednoduchých sebeobranných technik.

Mohu své dítě přihlásit přímo do pokročilých, aniž by absolvovalo přípravku karate? Cílem naší koncepce tréninku oddílu Karate DOMINO  je zajistit maximální účinnost předávaných sportovních zkušeností tak, aby se všichni naší cvičenci postupně rozvíjeli. S ohledem na počet trenérů je vhodné, aby se tréninkové jednotky účastnili přibližně stejně technicky vyspělé děti s odpovídajícími sportovními zkušenostmi, které nejdříve získají v přípravce nebo náboru karate.

Jakým sportovním vybavením Váš oddíl disponuje?: Vlastní tréninky probíhají v krytých a zateplených tělocvičnách s podlahou z dřevěných palubek (Velké Poříčí) nebo protismykovou úpravou (Hronov). K dispozici máme několik větších či menších lap, omezené množství chráničů holení, nártů a chráničů rukou. V roce 2017 jsme zakoupili starší cvičební povrch – tatami na karate o rozměru 8 x 8 metru, v roce 2018 tatami na výcvik judo technik o rozměru 4 x 4 metry. 

Jaká je Vaše trenérská motivace ? V obecné rovině lze říci, že každý trenér, který se na úkor svého volného času věnuje mládeži a vede sportovní oddíl či jiný zájmový kroužek, kde předává své znalosti a dovednosti, vykonává  záslužnou činnost pro naší společnost. V našem případě chceme děti seznámit s tímto úžasným sportem, kterému se stále aktivně věnujeme, a poskytnout dětem všechny dostupné informace, které jsme v průběhu uplynulých let, mnohdy složitě, získávali. Myslím si, že pokud se děti karate budou opravdu se zápalem dlouhodobě věnovat, rozvine se u nich postupně disciplína, vytrvalost a jiné kladné vlastnosti, které následně upotřebí ve svém osobním i profesním životě.